Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Kiến An

Liên hệ

160 Trần Thành Ngọ - Kiến An - Hải Phòng

Điện thoại:

Website: http://daikienan.vn